Indre Mission fejrer 125 års jubilæum den 9. november

Bodil Bøndergaard Madsen

Bodil Bøndergaard Madsen har udfra protokoller mm. skrevet historien om Indre Mission og Missionshuset, som jeg (redaktøren) har plukket i. Hele Bodil´s indlæag kan dog læses på de følgende sider.
For 125 år siden blev det første missionshus i Sdr. Felding bygget og da der ikke før 1893 rigtig er så meget skriftlig fra tiden før om Indre Missions (IM) arbejde i Sdr. Felding bliver dette år derfor også det officielle år for opstart af IM i Sdr. Felding.
IM har igennem alle årene været meget aktive i Sdr. Felding, med samtale møder i de første år, og senere har man organiseret sig i bibelkredse, som der i dag er 8 af.
IM er lidt anderledes organiseret end andre foreninger, da der ikke er noget egentlig medlemskartotek og ingen opkrævning af kontingent. Penge til drift af missionshuset og til IM´s aktiviteter bliver dækket ved frivillige bidrag.
Igennem mange år stod IM for en søndagsskole for børn. Denne søndagsskole blev dog i 1988 ændret til Fredagsklubben for de mindste og Krudttønden for de lidt større børn. Krudttønden er dog for nuværende sat på pause.
I 1999 blev IMU (Indre Missions Ungdom) oprettet, den dækker et lidt større ….

geografisk område end lige Sdr. Felding, og er stadig meget aktiv med ca. 30 medlemmer.
I 1991 blev der for første gang afholdt Å-festival i Sdr. Felding, som er en festival for især unge med kristen musik og kristne talere. Ideen til festivalen kom fra sognepræst Orla Villekjær og blev sat i værk sammen med KFUM & K og IM i Sdr. Felding og indre Missions musiksekretariat i Fredericia. I 2018 var der mellem 3 – 4.000 der besøgte festivalen. Festivalen bliver holdt på det store idrætsanlæg lige nord for Skjernvej. Og der er masser af frivillige fra Sdr. Felding området, men også mange ude fra der hvert år lægger et kæmpe arbejde i at få festivalen op og stå og sørger for at alt fungerer.
Fra Poul Dahl Nielsen, som bor i Gårslev ved Vejle, har vi modtaget nedenstående omtale af IM i Sdr. Felding.
Mit kendskab til Sdr. Felding Indre Mission er på baggrund af et samarbejde med mange af dem som kommer i Indre Mission omkring Å-festival. Jeg har været med i omkring 15 år.
Jeg er jo ikke fra lokalområdet, men blev alligevel meget hurtigt en del af arbejdsfællesskabet. Der var mange nye ansigter og navne at lære at kende, men der var stor forståelse og overbærenhed, når ikke jeg kunne huske dem alle.
Noget af det jeg i alle årene har været imponeret over er viljen, gejsten og sammenholdet om opgaven. Det er en stor festival, som skal arrangeres hver pinse og med meget praktisk arbejde.
Mange har skiftet opgaver undervejs, men langt de fleste har kun skiftet. De fleste af dem, som stoppede er vendt tilbage til en ny opgave.
Jeg har oplevet det som stor medleven, når opgaven skulle løses og med stort engagement. Ikke bare fordi det er sjovt, hårdt og noget man kan være stolt af det. Men fordi der er et formål. Jesus skal gøres kendt, så Hans kærlighed må nå frem til de unge mennesker på Å-festival.
De første år var jeg kun bevidst om de mange opgaver Sdr. Felding Indre Mission havde med Å-festival. Men senere fik jeg øjnene op for, at det igennem året var mange af de samme mennesker der var med til at Pit-stop og Fredagsklubben mm. kunne fungerer uge efter uge., slutter Poul Dahl Nielsen.
Redaktøren: Når man ser på IM´s arbejde i Sdr. Felding området bliver man imponeret over så velorganiseret de går til opgaverne og ikke mindst det store engagement der bliver lagt i deres arbejde og den glæde det bliver udført med.
Så stort tillykke med 125 års jubilæet. 

Historisk tilbageblik ved Sdr. Felding Indre Missions 125 års jubilæum 9.nov.2018
Skrevet af Bodil Bøndergaard Madsen
Oplysningerne i nedenstående er hentet fra følgende kilder: Protokoller, Jens Sloth Hansens og Laurids Lauridsens optegnelser om IM i Sdr. Felding og Andreas Jensens udgivne skrift “Fra vækkelsestiden i Sdr. Felding”, gemte avisudklip og min egen hukommelse. (Bodil Bøndergaard Madsen).
Sdr. Felding IM’s historie begynder ved krigen i 1864, hvor Niels Chr. Risbjerg fra Brande var med i slaget ved Dybbøl sammen med sin bedste ven “Hellig Anders”, som døde på Dybbøl. Risbjerg gav da det løfte, at han ville tjene Gud som et levende vidne. I første omgang øvede han sjælesorg blandt sine kammerater. – Efter krigen kom han hjem til Brande og herfra tog han og andre bl.a. til Sdr. Felding, hvor kolportører fra Indre Mission (stiftet 1861), gik fra hjem til hjem og solgte bøger og forkyndte bl.a. ved møder på Drongstrupgård. – I 1870 blev N.C.Risbjerg gift med Else Thomsen, ældste datter af Thomas Chr. Madsen, Drongstrupgård. Ved giftemålet lod faderen opføre gården Drongstrup Nygård til det unge par.
Deres hjem blev samlingssted for de troende og der blev ofte holdt møder, især når IM’s kolportører kom og boede der. Risbjerg blev selv antaget som indremissionær i 1879 (uden løn). Han var god til at tale og hans vidnesbyrd var tilforladeligt og enfoldigt. Han kunne med vægt sige til forældrene:” Giv jer tid til at være noget for jeres børn, både de små og de store. Gør hjemmet til det sted, de helst vil være”. Han holdt også søndagsskole i hjemmet. – I 1892 solgte de gården til Kathrine og Søren Hermandsen. Else og N.C. Risbjerg flyttede til Klovborg, hvor han skulle være missionær. Kathrine Hermandsen fortsatte med søndagsskolen i hjemmet på Drongstrup Nygård og senere i missionshuset.
I Sandet boede to ægtepar, som også fik betydning for IM i Sdr. Felding. Det var  Anders Johnsen og Ane Marie (f. Thomsen og søster til Else Risbjerg fra Drongstrupgård) og Grethe og Andreas Jørgensen, som holdt søndagsskole i deres hjem. De var ydmyge og flittige mennesker og sammen med Risbjergs , var de ledende i det lille samfund.
Den 4. maj 1890 holdt den nye præst, Chr. Johan Christensen sin tiltrædelsesprædiken i Sdr. Felding kirke og med ham kom vækkelsen, som der var bedt meget om. I sin første prædiken talte han ud fra Joh. 15,26 om Helligåndens gerning. Personlig vished var grundtonen i Christensens forkyndelse og han blev den præst, der satte de dybeste spor i sognet. – Helligånden gjorde sin gerning, det var som vækkelsen lå i luften og kirken var ofte stopfyldt.
Det blev en sangens tid, hvor der blev oprettet sangforeninger, men også i skolerne sang man meget. Efterhånden var der så mange, der samledes at det kneb med pladsen i hjemmene og derfor opstod tanken om at bygge det første missionshus i Sdr. Felding. – To ville skænke en grund til huset, nemlig Jens Eskesen og Kjeld Nielsen. Det blev Kjelds tilbud man modtog, fordi grunden lå ved den mest befærdede vej (i dag Søndergade). Huset blev bygget ved frivilligt arbejdskraft. Om indvielsen stod der i Indre Missions Tidende 11.3.1894 bl.a.: “Pastor Christensen i Sdr. Felding ved Herning har meddelt, at der 9. nov. 1893 er indviet et missionshus ved navn “Sarepta” i Sdr. Felding. – Huset består af 2 sale og har kostet 2000 kr. Det kan rumme 300 mennesker.” – Huset har siden 1926 været brugt til beboelse.  Det er på kun 88 m2, så pladsen har været trang.
I kølvandet på vækkelsen blev der holdt samtalemøder forskellige steder i sognet og uden det egentlig var organiseret, var der nogle, der tog sig af ledelsen af møderne. Der nævnes Andreas Jørgensen, Niels Pedersen, Smidt Hansen, Anders Johnsen, Anders Vig og Poul Poulsen. Mens pastor Christensen var præst her (1890-1899), var han den førende i hele samfundsarbejdet.
Søndagsskolen blev registreret under Indre Missions Børnegudstjenester i juni 1893, så de har også 125 års jubilæum i år og har fejret det med kagemand ved opstarten i august!  Mere om søndagsskolen senere.

I 1894 blev der oprettet både KFUM og KFUK. – Det var IM’s ungdomsarbejde helt indtil omkring årtusindskiftet, i mange år også med en idrætsafdeling. Mere om KFUM & K senere.
Ca år 1900 blev der oprettet en sygeplejeforening sammen med Assing. Andreas Jensen skriver:” Blandt de sygeplejersker, der var her, skal nævnes Mine Andersen. Hun var en sjælden god kvinde, der foruden at være dygtig i sin gerning, også havde et godt ord til de sygdomsramte”. Tilføjelse af Bodil .B.M.: Mine er min mormor, hun var fra Mariager og havde taget uddannelse i København. Hun skulle som menighedssygeplejerske gå rundt til patienterne i Sdr. Felding og Assing sogne. Det var derfor praktisk at finde et sted at bo ca. midtvejs og det blev så på Bakkegård i Tarp hos mine oldeforældre.
Om IM i Sdr. Felding har haft en bestyrelse fra begyndelsen, vides ikke. Den første protokol, vi er i besiddelse af, begynder 1. jan 1910, hvor der blev oprettet et nævn bestående af mindst 12 mænd og kvinder, “der var villige til at tjene Guds riges sag”. Der blev vedtaget vedtægter, men ikke ført protokol over arbejdet før 1920.
Af optegnelser i protokollen ses, at mange forskellige ting var igang, idet nævnsmedlemmernes opgaver er noteret:
Lærer H. Smidt Hansen: formand, desuden Blå Kors og børnegudstjenesten
Thomas Jensen (Barslund): Kasserer
Anders Vig: Kørsel
Hans Bølling: Tilsyn med missionshuset og børnegudstjeneste
Peder Jensen: Brændsel og KFUM
Købmand Rahbæk og N.O.Jørgensen: Korrespondance
Poul Kr. Poulsen: KFUM
Ane Marie Vig og Johanne Simmelsgaard: KFUK
Der er noteret, at man to og to fra nævnet besøgte samtalemøderne i Overby, Tarp, Kærhede, Sandet og Ilderhede.
Man udgav et blad: “Sdr. Felding sogns søndagsblad”, der indeholdt forkyndelse og oplysninger om møder og gudstjenester. Bladet blev bragt rundt af frivillige. Sdr. Felding IM har faktisk nogle eksemplarer af de gamle blade, som kan ses til jubilæet.
I 1924 blev oprettet en DMS kreds for Overby og Tarp med Jakob Jakobsen, Minds, som formand, et hverv han udførte med stor interesse og troskab og især mindes man hans gode evne til at lede sangen.

Ved et nævnsmøde i jan. 1926 nedsatte man et udvalg til at komme med forslag til en udvidelse af missionshuset. En indsamlingsliste blev sat i gang og der indkom så meget, at man i stedet for besluttede at bygge et nyt missionshus. – Grundstenen til dette hus samt et dokument med forskellige oplysninger der sluttede med ordene i 1. Pet.2,4-5 blev nedlagt i det sydøstre hjørne den 29. juli 1926. – Missionshuset var udliciteret til 9.331 kr foruden byggegrund. Den købte Poul Kr. Poulsen af Søren Olsen og gav til missionshuset. Man lånte 3000 kr i Sdr. Felding Sparekasse til dækning af restgælden, som blev tilbagebetalt i 1929 og så kunne huset tilskødes Indre Mission i Danmark. – Det nye missionshus, som hedder Sarepta, som det første missionshus, blev indviet 15. nov. 1926 af provst Chr. Johan Christensen, Struer (tidl. Sdr. Felding). – Man kan virkelig undre sig over, at det var muligt, at bygge huset på så kort tid. Indsamlingen begyndte i januar og 15. nov. indvies huset.
De efterfølgende år, er der meget få optegnelser fra.
1941 trækker Anders Vig sig tilbage fra søndagsskolen og fru pastor Johansen overtager hans plads. –
I 1942 dør 4 af samfundsrådets medlemmer: Dorthea Bøjgaard, P. Aagaard Jensen, Johanne Simmelsgaard og Poul Kr. Poulsen. – Det er Andreas Jensen, der er formand på det tidspunkt og det var han i ca 25 år. Hans efterfølger var Merrild Nielsen og senere blev det Peter Bøndergaard.

 1. nov. 1943 holdes 50 års jubilæum for det første missionshus.
  I 1944 opføres et fritidshjem for brunkulsarbejdere i samarbejde med KFUM & K og KFUMs sociale arbejde.
  I april 1945 overtager tyskerne missionshuset til flygtninge og IM’s møder bliver så holdt i kirken.I 1957 blev missionshuset moderniseret, bl.a. med nye toiletter i gangen, flytning af yderdøren om på siden af huset, modernisering af køkkenet + flere andre ting, alt sammen til en pris af ca 12.000 kr. – Der var nedsat et byggeudvalg, som bestod af samfundsrådet + murer Henrik Lange, snedker Severin Dyhr, Pastor Aksel K. Jensen og gårdejerne Jens Kr. Moesgaard, Viggo Merrild, Niels Jensen og Jens Sloth Hansen..

  1. nov. 1968 fejrede man 75 års jubilæum for det første missionshus.
  2. nov. 1976 fejrede man 50 års jubilæum for det nuværende missionshus.

  I 1979-80 opstod tanker om at bygge til missionshuset og i årene derefter blev der talt meget om det.
  I juni 1985 får man Erik Ørhede til at lave en tegning med en forlængelse af det bestående hus. Idéen blev ikke, i første omgang, godtaget, idet mange ønskede en vinkelbygning mod vest. –  I sept 1985 lavede Søren Petersen en tegning på en vinkelbygning, hvilket krævede et jordkøb, som senere viste sig umuligt.
  I januar 1987 kom der igen gang i byggesagen og i feb. kom Erik Ørhede med en ny tegning med en tilbygning på  ca. 100 m2 i forlængelse af det bestående. – Første spadestik blev taget 13.11.1987 og der var rejsegilde 5.12.1987. Der var håndværkere på til nogle ting, men der blev også arbejdet utroligt mange frivillige timer. Det var hele missionshuset, der blev renoveret, nu med tidssvarende køkken og toiletfaciliteter, klublokaler til børn og unge og 2 sale med en foldedør imellem. – Der blev ved rejsegildet indmuret et rør i det nordøstlige hjørne af den nye tilbygning. I røret ligger et dokument, skrevet af Laurids Lauridsen, med forskellige oplysninger om byggeprocessen, sluttende med Ef.4,32: Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.
  Søren Petersen var formand for missionshuset i disse år og han var også med i byggeudvalget, hvor de øvrige medlemmer var: Poul Lomholt, Erik Ørhede, Valdemar Søndergaard , Lars Dam og Laurids Lauridsen.
  Missionshuset blev indviet på festlig vis lørdag den 6. august 1988, det var her Jens Sloth Hansen kom med sit historiske tilbageblik, – og samtidig en hilsen fra menighedsrådet, som han var formand for.

  I pinsen 1991 blev der for første gang afholdt Å-festival i Sdr. Felding, en festival, især for unge, med kristen musik og med kristne talere. Det foregik på sportspladsen midt i byen. Der blev camperet rundt om festivalteltet og på campingpladsen ned mod Skjern å. – Idéen til festivalen kom fra sognepræst Orla Villekjær og blev realiseret sammen med KFUM & K og IM i Sdr. Felding og Indre Missions musiksekretariat i Fredericia.
  Det blev i den grad en succes, som har vokset sig større hvert eneste år og i 2009 flyttede Å-festival op på idrætsforeningens sportsplads ved Sdr. Feldingvej. Her i 2018 var der godt 2500 overnattende og 3-4000 til koncerterne. Alle årene har Orla Villekjær stået for gudstjenesten pinsedag i Å-festivalteltet, en gudstjeneste, hvor der, foruden festivalens unge, også kommer mange andre. Festivalen er Danmarks eneste af sin art og de unge kommer fra et meget stort geografisk område. En stor flok frivillige, især lokale eller tidl. lokale, gør et kæmpearbejde med alt det praktiske omkring Å-festival, nogle har været med helt fra starten. Ledelsen består af en komite hvor Leif Larsen har været formand i flere år.

  Lørdag den 6. nov. 1993 fejredes 100 års jubilæum for IM i Sdr. Felding, en festlig  aften, hvor man bl.a. sang alle de sange, der i tidens løb er skrevet til indvielser og jubilæer i missionshuset. – IM er faktisk i besiddelse af et eksemplar af et sangark fra indvielsen i 1893.
  I forbindelse med 100 års jubilæet kunne man i Ugeposten læse et interview med Laurids Lauridsen, hvor han afslutter et historisk tilbageblik med at fortælle om IM i Sdr. Felding i 1993:”I Fredagsklubben er der 30-40 børn, KFUM & K har ca 35 unge medlemmer og for 3. gang har der i år været Å-festival med over 1000 unge. Til møderne i missionshuset er deltagerantallet 35-75. Ud fra missionshuset er der 8 bibelkredse med ca 120 deltagere i alt. – Derudover er der Ydre Missions kredse, DMS og Sudan, hvor der holdes møder og en basar om foråret og julestue sidst i nov. – Alle er velkomne i missionshuset og mange kommer med glæde til socialt samvær og for at høre Guds ords forkyndelse og for at være med, hvor sangen har vinger.”

  I 2002 var der igen gang i byggeriet, idet missionshuset manglede depot-plads. Både børne- og ungdomsarbejdet manglede plads til div. ting og sager. Ud fra kirken var Gospel FC startet med organist Jens Erik Kristensen som dirigent. Menighedsrådet havde lejet missionshuset til deres øveaftener og de havde en del rekvisitter, der også skulle være plads til. – Erik Ørhede lavede igen en tegning og i løbet af sommeren 2002 blev depotrummet bygget som en tilbygning mod nord i forlængelse af byggeriet fra 1988. Der blev samtidig sat lydabsorberende loftsplader op i den store sal. Der var håndværkere på til bl.a. murerarbejdet, men ellers var det igen en stor flok frivillige, der klarede langt det meste arbejde.
  I 2018 har frivillige i sommerferien sat en ny trappe op ved missionshusets indgang. En flot ståltrappe med gelænder og kørerampe. Trappen er belagt med pæne mørke fliser og god at gå på.

  Sdr. Felding IM i 2018: Der er stadig 8 bibelkredse ud fra missionshuset, de mødes til bibeltimer i private hjem én gang om måneden. I missionshuset bliver der holdt møder med forkyndelse ved forskellige talere, oftest onsdag aften, mens mere familierelaterede arrangementer er torsdag eller fredag aften med tidlig start f.eks. 17.30. Ofte begyndes med spisning før mødet, for dem, der har lyst til det. Der er caféaftener med vidt forskellige ting på programmet. – Der er fællesaftener med  IM fra nabobyerne og der er aftener med ture ud at se og opleve f.eks. kristen kunst eller andre spændende ting. En årlig weekend-tur, kaldet sognelejr, har været en tradition i mange år.
  Der er en DMS kvindekreds, som mødes en eftermiddag om måneden i private hjem. Torsdagssamvær, som har kørt siden 1994, foregår  i missionshuset den sidste torsdag i måneden kl. 14.30, altid med en taler med et spændende emne og god forkyndelse. Der kommer en trofast flok til disse møder, som ledes af et udvalg med Annette Petersen i spidsen. I missionshuset er der også Fredagsklub, nu om tirsdagen, og IMU torsdag aften, (mere om Fredagsklub og IMU senere). Sdr. Felding IM var i rigtig mange år med til, sammen med menighedsrådet, sognepræsten og Ungdoms- og foredragsforeningen, at indbyde til 2 årlige fællesarrangementer, hvor man begyndte i kirken med en kort gudstjeneste og efterfølgende drak kaffe og hørte foredrag i enten forsamlingshuset eller missionshuset. Til disse aftener kom mange spændende talere, som vi som enkelt foreninger ikke rigtig havde råd til.
  Bestyrelsen for Indre Mission i Sdr. Felding har Kirsten Johansen som formand og p.t. er der kun 3 mere i bestyrelsen. Det betyder, at der hentes personer ind til forskellige udvalg, f.eks. programudvalg og jubilæumsudvalg.
  Å-festival kører selvstændigt, men det er personer fra Sdr. Felding IM og IMU, der er med i komitéen sammen med telt- og musikfolk fra IM på landsplan. – Alt hvad der foregår i og ud fra missionshuset er åbent for alle, der har lyst at være med.  Formålet med alt arbejdet er, at “Lede til Jesus, leve i ham”, hvilket også er IM’s motto på landsplan.
  Det praktiske omkring missionshuset klares af frivillige. Mødeledelse, kaffe mm står bibelkredsene for på skift, ligesom man klarer rengøring på skift. Den sidste mandag i måneden, har dagplejen lejet huset fra tidlig morgen og det er dejligt, de vil bruge huset.

  IM har altid haft et nært samarbejde med kirken og de skiftende sognepræster. Orla Villekjær, som har været her siden 1981, har i flere omgange stået for bibelundervisning i missionshuset, bl.a. i 1999, hvor vi prøvede at” mixe” bibelkredsene . – 2 år senere, i en periode fra efteråret 2001, stod Orla Villekjær for Alpha-kursus i missionshuset, hvor der var rigtig mange deltagere. -Konfirmandundervisningen foregik i missionshuset fra 2005-2016, hvor Sognehuset blev indviet palmesøndag.

   
  KFUM & K
  Den 11. nov. 1994 fejrede Sdr. Felding KFUM & K 100 års jubilæum med en festaften i missionshuset og med midnatsgudstjeneste i kirken. – I forbindelse med jubilæet kunne man i KirkeNyt og i Herning Folkeblad læse om KFUM & K’s historie i Sdr. Felding:
  “Det var N.O.Jørgensen, Solhjem i Sandet, der begyndte at samle de unge i sit hjem og da foreningen blev stiftet i 1894 blev han formand og var det i 20 år. KFUKs formand var Ane Marie Hansen, Ilderhede. – Den første protokol fra foreningen er fra 1916. – I 1921 var der ca 50 medlemmer og kontingentet var 4 kr årligt”. Avisen bragte desuden en oversigt over hvem, der har været formænd i KFUM og KFUK igennem de mange år.

  I 1942 blev oprettet en idrætsafdeling, som samlede mange unge til håndbold om sommeren., senere kom andre idrætsgrene til, som feks. bordtennis og volleyball.
  I 1944 var M&K, i samarbejde med IM og KFUM’s sociale arbejde med til at oprette et fritidshjem.

  I protokollerne ses, at KFUM & K havde mange arrangementer. Det primære var bibeltimer, men der var også fællesmøder med IM og med M&K foreninger i nabosognene. – En årlig udflugt var der også, i nogle år tilrettelagt af lærer Mølgaard, Tarp skole.
  Helt indtil først i halvtresserne blev de ugentlige møder holdt hver for sig for karle og piger og man havde hver sin bestyrelse. Selvom alle møder efterhånden var fælles var det først den 10. april 1973 at de to foreninger blev til Fællesforeningen KFUM og KFUK i Sdr. Felding.

  I 1959 blev der oprettet KFUM-spejdere i Sdr. Felding og i 1962 kom KFUK-spejderne. Hos drengene kom der ulveunger i 1969 og hos pigerne kom smutterne i 1968.

  I 1963 blev der for første gang spillet amatørteater i KFUM & K. De første år blev stykket opført ved den årlige håndboldafslutning i en lade eller et maskinhus, senere blev det i forsamlingshuset. Kristian Pedersen var instruktør de første mange år og øveaftenerne foregik i Ruth og Kristians stue. Mange unge har, foruden at få deres debut på de skrå brædder, oplevet, at når man står sammen og yder sit bedste, kan man opnå fantastiske resultater – til gavn for fællesskabet og til stor morskab for mange. Bortset fra nogle få år i 80-erne fortsatte traditionen langt op i 90-erne.

  I 1980 startede M&K’s juniorklub for de 12-17 årige, en stor flok var med i Juniorklubben, som indrettede klublokaler i lejligheden på missionshusets 1. sal., hvor de mødtes fredag aften.

  M&K’s møder blev altid holdt tirsdag aften og var ofte i private hjem, men også i missionshuset. Ved ombygningen i 1988 fik de egne lokaler på 1. sal. – Ved 100 års jubilæet i 1994 var formanden Majbritt Lomholt og hun fortalte om deres arrangementer, som var bibeltimer, emneaftener, udflugter, weekendture og i 94 noget nyt, nemlig et cykelsponsorløb til fordel for sognets daværende missionærpar , Inge Lise og Ngoie Diaminda i Afrika.

  Sidst i 90-erne var aldersgennemsnittet i M&K lidt højt og nogle unge, som var kommet hjem fra efterskole, lavede deres egen bibelkreds med deltagere fra et større område. – Denne bibelkreds blev begyndelsen til Sdr. Felding IMU (Indre Missions Unge), som blev oprettet i oktober 1999.  – Bestyrelsen i KFUM&K viste storsind og hjælpsomhed. Michael Rabjerg sagde til Årsfesten i nov. 1999: “Hele bestyrelsen var positive og enige om at hjælpe den nye IMU godt igang. Vi må erkende, at tilgangen af unge er stoppet og det var et problem. Vi er en flok på 13-15, som nu bor forskellige steder, hvor vi gerne vil integreres, men vi kører videre som en bibelkreds.  – Vi vil gerne være med til at give IMU en lige så god start, som vi selv kunne have ønsket, hvis det var os, der startede op, derfor overlod vi M&K’s andel af overskuddet fra pakkefesten til IMU, ligesom vi overlader juletræssalget til IMU, så de har lidt penge at drive arbejdet for. Vi byder IMU velkommen i det fremtidige samarbejde.”
  KFUM & K kørte videre nogle år men er lukket ned. – IMU lever i bedste velgående, antallet har varieret, men de har i 2018 ca. 30 medlemmer.
   
  Søndagsskolen
  Søndagsskolen blev officiel startet i juni 1893 og har, som nævnt, også haft 125 års jubilæum i 2018. Rigtig mange børn har gået i søndagsskole i Sdr. Felding igennem de mange år og har mange gode minder derfra. De første mange år i missionshuset sad børnene på bænke og skulle mest bare lytte og synge. – Der blev samlet ind til Ydre Mission og der var en indsamlingsbøsse, som var en negerdreng på knæ. Den var lavet sådan, at når man puttede en mønt i, så nikkede han med hovedet til tak. Jeg (bbm) kan huske, jeg havde en 25 øre med til negerdrengen og om sommeren også en 25 øre til at købe en is for hos Anna i ishuset (overfor biografen). Det var sidste i 50-erne man kunne få is til den pris! – Frode Nielsen og Inger Pedersen var ledere i søndagsskolen dengang.
  Det er mange år siden, måden at holde søndagsskole på, blev ændret. Det blev mere tidssvarende med aktiviteter af mange slags, inde som ude og med kage og saftevand, men selvfølgelig stadig med fortællinger fra Bibelen og med børnesange med fagter til.
  I 1983 fejrede søndagsskolen 90 års jubilæum med en fest i missionshuset med festklædte børn, der sang og lavede optrin.
  I august 1993 blev 100 års jubilæet fejret i strålende solskin med optog gennem byen kl. 10.00 med Kibæk Tambourkorps, Pandaen og Noahs ark. Der var dukketeater ved Midtbank (Handelsbanken) og efterfølgende arrangement i missionshuset med forkyndelse og forskellige lege og konkurrencer og pølser og sodavand til alle. Det hele sluttede ved 13 tiden.
  Dagen efter var der jubilæumsfest for alle aldersgrupper. Det begyndte med gudstjeneste i kirken kl 10.00 og efterfølgende middag i missionshuset, som ved slagters og købmands hjælp blev klaret, selvom ubudne gæster om natten havde fjernet kødvarer, kaffe mm.
  Der var ca 120 gæster og det blev en festlig dag med musical ved børnene, festtale ved missionær Hanne Jørgensen, (som samtidig blev budt velkommen i sit nye job i Skarrild, Sdr. Felding m.fl.). Både borgmester Jakob E. Jakobsen og menighedsrådsformand Jørgen Jørgensen holdt tale og flere delte minder fra deres søndagsskoletid. Et  husorkester spillede til fællessangene. Orkestret bestod af Henrik Tjagvad keyboard, Jens Erik Kristensen klaver, Erik Ørhede trompet, Kirsten Johansen harmonika, Lars Dam guitar og Søren Tjagvad klarinet.

  I 1988 flyttede Sdr. Felding søndagsskoles mødetid fra søndag formiddag til fredag eftermiddag og det viste sig at være en rigtig god ide. Navnet blev ændret til Fredagsklubben og senere blev oprettet klubben Krudttønden for de lidt større børn – med samme mødetidspunkt, men i lokalerne ovenpå. – Esther Villekjær var i disse år formand for Fredagsklubben og ledede arbejdet sammen en god flok voksne ledere. –  Der har været mange børn med i de to klubber og mange har også gennem årene fået gode lejroplevelser på Kjeldsølejren eller på den årlige sommerlejr sammen med Kibæk og Skarrild/Karstoft i Assing Møllebycentret. – Fredagsklubben har i aug.2018 flyttet mødedagen til tirsdag 16-17.30 og Krudttønden er sat lidt på pause. Der er en god flok børn i Fredagsklubben, men bestemt plads til flere og forhåbentlig kommer der igen børn til Krudttønden.
  Mange, mange ledere har igennem alle årene brugt rigtig mange timer sammen med børnene og været med til at så nogle “frø” i børnene. – Der har udover den faste mødedag, været arrangeret familieaftener, (som en periode blev kaldt “Alle mand af hus aftener”) div. ture, især for Krudttønden, og udflugter, hvor alle aldersgrupper har været med.
  Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler, DFS; har et motto, der hedder: “Gi’ det største, til de mindste” og det er netop det, man gerne vil være med til at gøre som leder, give evangeliet om Jesus videre. Inga Bøndergård er i 2018 formand for Fredagsklubben og leder arbejdet sammen med andre voksne ledere.

  Sdr. Felding Indre Missions 125 års jubilæum fredag den 9. nov. 2018 fejres med en lidt anderledes jubilæumsfest.
  I udvalget for jubilæet sidder også nogle Å-festival folk, så der kom hurtigt idéer på bordet om en speciel fest, sådan at ALLE får lyst at komme ind i telt og missionshus og se og opleve, hvad der foregår “ligesom da vi havde adventsbasar”  – og “vi har jo næsten alt, hvad vi skal bruge til det fra Å-festival” blev der sagt.
  Der bliver stillet et telt op på fliserne foran missionshuset og her laves der Street Food fra kl. 16 – 19 ved små boder, hvor man kan købe det, man nu får lyst til at smage og så kan man gå ind i missionshuset og spise maden ved cafeborde. Der vil det meste af tiden fra kl.16.15 – 19 være forskellige indslag på scenen i missionshuset, bl.a. med kirkens Gospel-Kids, andre musikalske indslag og 16.45 er der trylleri.
  Der vil blive vist masser af billeder på “storskærm” og på en kæmpe opslagstavle kan man finde avisudklip, programmer og historiske tilbageblik fra de mange år.
  Festaftenen begynder 19.30, hvor WAD-bandet spiller til lovsange og jubilæumsange, de sidste skrevet til jubilæet af Lene Friis Thorkildsen. DFS konsulent Karen Markussen holder festtalen og der bliver et stort jubilæumskagebord til kaffen, hvor der er afsat god tid til at hyggesnakke med hinanden. Ca 22.30 er der koncert med bandet Cair Paravel, som bl.a. tæller Henrik Tjagvad + Inge Lisbeth og Morten Meiner (tidl. præstepar i Skarrild). – Festen slutter med natmad ved midnatstid.
  Sdr. Felding IM håber at rigtig mange kommer og deltager i festlighederne både eftermiddag og aften. ALLE er hjerteligt velkomne, – udvalget og bestyrelsen håber, at mange tidl. “Sdr.Felding-folk” får lyst at komme og være med. Der er gratis kaffe og te hele dagen, mens man betaler for andre drikkevarer og for maden, som sælges til rimelige priser. Der vil være mulighed for at give en jubilæumsgave enten i en speciel indsamlingsspand eller pr MobilePay.