Budgetforlig indgået i Herning Kommune

Indlæg modtaget fra Dorte West
Der er i dag indgået budgetforlig for 2020 i Herning Kommune mellem 28 ud af 31 byrådsmedlemmer på tværs af 8 partier og en løsgænger. Der har været et bredt ønske om at prioritere de bløde værdier, hvilket også afspejler sig i de beslutninger, der er blevet truffet.
Jeg vil trække nogle af beslutningerne fra forliget frem, men ellers kan hele forligsteksten findes på kommunens hjemmeside.
Først og fremmest blev et lokalt ønske opfyldt, da der blev bevilget 500.000 kr i 2022 til lys på cykelstien fra Sdr. Felding Efterskole og ned til hallen. Det vil gøre det mere trygt for eleverne at cykle turen i den mørke tid af året.
Der afsættes 250.000 kr i 2020 til arbejdet med Nationalpark Skjern Å. Midlerne skal bruges på …..

kortlægning af nationalparken på lodsejerniveau, samt til dialogmøder med lodsejerne.
Der er afsat midler til etablering af flere MTB cykelruter rundt om i kommunen. I min optik vil området områder Svanholm sø være en oplagt mulighed, da der er gode faciliteter til ex omklædning. Det bliver Kultur- og Fritidsudvalget der skal undersøge forskellige muligheder, og komme med anbefaling til hvor ruterne etableres.
Å-turisme understøttes med en permanentgørelse af midler til Laksens hus og Riverfisher. Der afsættes midler til etablering af Havørredernes hus i Haderup, som en pendant til Laksens hus.
Som noget helt nyt etableres der et bæredygtighedscenter i Herning Kommune der skal fokusere på 3 centrale temaer: klimaudfordringerne og FN’s verdensmål, vigtigheden af fysiske aktiviteter og udviklingen på ældreområdet. Her skal private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen samarbejde om udviklingen på området. Der er afsat 20 mio. kr. over de næste 4 år til centret. Der er udpeget 6 politikere til at varetage denne opgave, hvoraf jeg er en af dem. Et arbejde som jeg har stor interesse for, og som jeg ser frem til at deltage i.
Der er gennemført to store budgetforøgelser over de kommende 4 år, herunder 29 mio. kr. til Handikap og Psykiatri og 22.5 mio. kr. til ”Herning modellen” til udsatte børn og unge. Udviklingsarbejdet med Herning modellen peger i den rigtige retning, men økonomien har været under pres. Forligspartierne ønsker at understøtte den målrettede indsats. En del af midlerne øremærkes til ansættelse af flere sagsbehandlere.
På Børne- og Familieområdet blev der eksempelvis afsat midler til at fokusere på elevfravær og skolevægring. Herning Kommune ligger under landsgennemsnittet ift. fravær i folkeskolen, men der ønskes igangsat en række initiativer for at sænke det yderligere. Herunder genindførsel af temadag om ”social pejling” for elever i 6. årgang, indkøb af ”fraværsrobotter” til langtidssygemeldte børn og til pilotprojekt om ”fremskudt socialrådgivere”, så der tidligere kan tages fat om elever med begyndende fravær.
Der gives en økonomisk håndsrækning til Valdemarskolen på 4.3 mio. kr. i 2019. Der arbejdes på at ansætte en fysioterapeut på skolen og der er afsat 2.6 mio. kr. til opgradering af skolens udearealer, hvilket har været et stort ønske fra skolen og forældrebestyrelsen.
Normeringen på vores daginstitutioner optager forligspartierne. Der nedsættes en hurtigarbejdende gruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvorledes der kan frigøres mere tid til det pædagogiske arbejde med børnene. Samtidig er der en forventning om, at den kommende finanslov vil frigøre ekstra midler til øget normering. Det anbefales at sådanne midler prioriteres til pædagogisk uddannet personale.
Andelen af fysisk aktive borgere skal øges for at fremme folkesundheden. Det sker ved at igangsætte en række initiativer i projekt ”Bevæg dig for livet” i samarbejde med DGI og DIF.
På anlægsområdet går en af de helt store investeringer til en ny Midtbyskole ved Herningholmskolen. Der oprettes 200 nye plejehjemspladser over de kommende 10 år for at imødekommende behovet fra et stigende antal ældre borgere.
Det var blot nogle af de beslutninger, der fremgår af budgetforliget for 2019.
Alt i alt et godt budgetforlig, som jeg både som lokalpolitiker fra Sdr. Felding og som udvalgsformand for BFU er ganske godt tilfreds med. Det var ikke alle ønsker, der blev indfriet i denne omgang, men det er vilkårene når 28 byrådsmedlemmer skal nå til enighed.