Corona forskudt generalforsamling i Vandværket

Torsdag aften afholdt Sdr. Felding Vandværk sin årlige generalforsamling, egentlig var den indkaldt allerede d. 26. marts, men pga. forsamlings forbudet måtte den udsættes til torsdag d. 25. juni, hvor 20 deltog i generalforsamlingen.
I sin formands beretning kom Johannes Støttrup bl.a. ind på at alle de kvalitetsprøver ….

der er lavet igennem året har været sundhedsmæssigt i orden. Alle bør kontrollerer deres vandmåler min. hver måned, da en utæthed eller andet kan betyde en stor vandregn, især da en kbm. vand inkl. div. afgifter koster om 45 Kr./kbm. Der er idag 899 forbrugere tilsluttet vandværket.
Men det var især muligheden for at komme udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering der havde formandens opmærksomhed, og det er nu muligt for mindre vandværker, som udpumper mindre end 800.000 kvm vand, at udtræde af ordningen. Sdr. Felding vandværk har i 2019 udpumpet 210.332 kvm.
Holger Madsen fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 401.105 Kr.
På valg til bestyrelsen var Peter Støttrup og Holger Madsen, som begge blev genvalgt også suppleanterne Michael Franklin og Per Ulv Lund blev genvalgt.
Punkt 7, med bestyrelsen forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering blev enstemmigt vedtaget.
Dog skal der en ekstraordinær generalforsamling til for at det kan endeligt vedtages, og den afholdes torsdag d. 6. august.
Læs hele Johannes Støttrups beretning her