Indlæg

Nyhedsbrev – Januar 2018

mni 28.01. 2018

Så er det blevet tid til det første nyhedsbrev i 2018 efter en veloverstået valgkamp og en efterfølgende tiltrængt juleferie. Som sagt gik valget godt – ja faktisk gik det over al forventning. Med jeres hjælp lykkedes det, at blive valgt ind til både byråd og regionsråd.

På baggrund af et godt valgresultat til byrådet fik jeg tilbudt at fortsætte som formand for Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune.

Til regionsrådsvalget fik jeg 4. flest stemmer af alle, hvilket åbnede muligheden for at få en plads i det eftertragtede Forretningsudvalg. Dette på trods af at Venstre efter konstitueringen kun fik to pladser i dette udvalg. De to pladser er gået til Carsten Kissmeyer og jeg.

Tusind tak for hjælpen til alle der har støttet mig igennem valgkampen. Det betyder utrolig meget, at man har god lokal opbakning.

Den nye valgperiode startede for byrådets vedkommende med to dages intro-konference på Skarrildhus. Her fik byrådet indsigt i kommunens aktuelle økonomi og nogle af de udfordringer og muligheder der ligger foran os.

Desuden var der lavet en udvalgsformandscafe, hvor de øvrige politikere skiftedes til at ”besøge” udvalgsformændene, og drøfte de temaer, som de syntes er væsentlige at tage fat på i denne periode. Det var et par rigtig gode dage.

Jeg kørte direkte fra Skarrildhus til en tilsvarende introkonference i regionsregi i Viborg. På regions-huset i Viborg brugte vi den første dag på at få et overblik over de overordnede ansvarsområder for regionen.

Om aftenen fortsatte drøftelserne med et oplæg fra en journalist over emnet – medier og politikere. Programmet fortsatte dagen efter med gruppedrøftelser over nogle konkrete problemstillinger.

Det var spændende og lærerigt, men også en ret stejl indlæringskurve for en ny regionspolitiker.

Derefter kunne jeg køre tilbage til rådhuset i Herning og afholde mit første udvalgsmøde for Børne- og Familieudvalget. Et intromøde til udvalget, da der er tre nye medlemmer i udvalget. Og derefter var jeg faktisk også klar til at komme hjem til familien i Sdr. Felding og slappe lidt af.

Det politiske arbejde er gået i gang. Jeg har afholdt det første almindelige møde med Børne- og Familieudvalget, og så har jeg været til det første møde med forretningsudvalget i Viborg.

Desuden har der lokalt været afholdt flere møder i en mindre arbejdsgruppe for at fremme ønsket om et sundhedshus i Sønder Felding. Der er godt nyt, men der venter også en større opgave foran os, som vi i fællesskab skal have løst. Det kommer I snart til at høre mere om.

Tirsdag den 23. januar har vi afholdt årets første byrådsmøde. Særligt spændende var det nok for de 7 nye byrådsmedlemmer.

Det er starten på min 3. periode i byrådet, og jeg syntes det nye byråd tegner lovende. Der er en del gengangere med mange års politisk erfaring, og så er der kommet nye gode folk til.

Jeg håber det gode samarbejde i Herning Byråd på tværs af partier og holdninger vil fortsætte i denne periode, så vi kan bruge kræfterne på at udvikle Herning Kommune i den retning vi ønsker retning.

Jeg glæder mig til fire år mere med lokalpolitik.

Byrådsmødet var forholdsvis kort da der kun var 12 punkter på dagsordenen. Heraf en stor del som handlede om at fastsætte principper for:

• Underskriftbemyndigelse i kommunen

• Forretningsorden for byrådet

• Styrelsesvedtægter for byrådet

• De økonomiske styringsprincipper i byrådets arbejde

• Delegationsplan (hvor er beslutningsansvaret placeret) for det almene boligområde samt for salg af kommunale ejendomme og arealer

Investering i lystfiskerturisme – frigivelse af 1,4 mil. på byrådsmødet

Byrådet i Herning Kommune har tidligere besluttet, at afsætte midler til at fremme lystfiskerturismen ved vores tre største å-løb. I alt er der afsat 5 mio. kr. fra 2015-2018, og indsatsen skal foregår i et samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fra 2018 er Viborg kommune også gået med i samarbejdet. En del af beløbet er i 2016 – 2017 blevet på markedsføring (www.riverfisher.dk), erhvervsudvikling, infrastruktur og optimering af vandløb.

Konkret skal der i 2018 arbejdes videre med øget markedsføring på eksempelvis det tyske marked og på lystfiskermesser i ind- og udland. Indsatsen bærer allerede frugt. Der meldes om en mærkbar stigning i antal af udenlandske lystfiskere, der kommer her til området. Det skulle samtidig gerne have en afsmittende effekt på lokale butikker og overnatningssteder.

Det var meget kort nyt fra årets første byrådsmøde. Husk I altid er velkomne til at kontakte mig med stort og småt. Og nu også med emner til regionsrådet.

 

Nyhedsbrev – oktober  29.10. 2017

Så er det tid til en lille efterårshilsen. 

Som det sikkert er synligt for enhver, så er valgkampen for alvor skudt i gang. I går kom der plakater op i lygtepælene, og der var rift om de gode pladser. Jeg havde heldigvis en god flok frivillige til at hjælpe med at sætte plakater op. Da jeg både stiller op til byrådsval-get og til regionsrådsvalget havde jeg denne gang 600 plakater i forhold til sidste gang, hvor jeg kun havde 100 stk. Til gengæld hænger der nu plakater op fra Skjern til Århus.

 

At jeg både stiller op til byrådet og regionsrådet denne gang har skabt lidt forvirring og jeg har fået en del spørgsmål. For det første er det enormt vigtigt for mig at understrege, at jeg først og fremmest stiller op til byrådsvalget. Jeg brænder stadig for byrådsarbejdet og øn-sker fortsat at repræsentere Sdr. Felding, Stakroge og Sandet i Herning Byråd. Det er af-gørende vigtigt, at vores lokalområde er repræsenteret i byrådet. Det har jeg fået bekræftet gang på gang – særligt i forbindelse med budgetforhandlinger, hvor politikere har kæmpet særlig hårdt for projekter, der tilgodeser netop det område, de selv kommer fra. Jeg vil fort-sat gerne være Sdr. Felding, Stakroge og Sandets stemme i Herning byråd.

 

Når jeg også stiller op til regionsrådsvalget hænger det sammen med, at vores nuværende repræsentant fra Herning Venstre Ulla Dideriksen ikke stiller op denne gang. Ulla har siddet i regionsrådet magtfulde forretningsudvalg gennem de seneste 12 år. At gøre sig berettiget til sådan en plads kræver omkring 8000 personlige stemmer. Det er rigtig mange stemmer. Herning venstre har derfor ønsket at finde en ny stærk kandidat, der skal prøve at overtage Ulla’s plads i regionsrådet. Valget er faldet på mig, på grundlag af mine 8 års politiske erfaring – heraf de fire som formand for Børne og Familieudvalget og min ud-dannelse som Cand. Oecon med speciale i sundhedsvæsenet.

Det er jeg naturligvis stolt over, men opfordringen krævede også lidt betænkningstid, da jeg som sagt stadig ønsker at sidde i byrådet. Jeg valgte dog at sige ja, da jeg mener det er utrolig vigtigt, at Herning Kommune er godt og stærkt repræsenteret i regionsrådet.

For at få det hele til at hænge sammen er jeg nu gået ned i tid på mit arbejde som under-viser ved Vestjydsk Handelsskole, og hvis det lykkedes at blive valgt ind til både byråd og regionsråd, så går jeg yderligere ned i tid fra januar. Det er bestemt ikke unormalt at politi-kere sidder i både byråd og regionsråd.

Så husk at stemme til valget d. 21.11 og stem gerne personligt og lokalt.

Lidt nyt fra sidste byrådsmøde   

Årets frivilligpris fra Herning Kommune

Forud for byrådsmødet blev byrådets pris for frivilligt arbejde uddelt.

Prisen gik til Bodil Markmøller som i årtier har hjulpet børn, unge og ældre på forskellig vis.

Bodil Markmøller har været en vigtig drivkraft bag de populære søndagscaféer, som er med til at forebygge ensomhed hos ældre. Som næstformand for Ældrerådet og medlem af Seniorråd Vest har hun arbejdet ihærdigt for at finde midler og opbakning til caféerne, der i dag eksisterer 12 forskellige steder i kommunen. Stort tillykke til Bodil med den for-nemme hæder som Herning Kommune siden 2001 har uddelt. Prisen er på 5000 kroner, og gives til både personer, grupper, foreninger og institutioner, der yder en frivillig og be-mærkelsesværdig indsats i Herning Kommune.

Byrådsmødet havde 25 sager på dagsordenen

Budget 2018 blev endelig godkendt.

Vedtagelse af det årlige budget skal behandles 2 gange, inden det kan endelig vedtages. Derfor budget 2018 endnu engang på dagsordenen. I de seneste nyhedsbreve har jeg skrevet mere om indholdet i budgettet, så jeg vil denne gang nøjes med at glæde mig over at det lykkedes at samle hele byrådet om budgettet for 2018.

Ny gågade, hvordan kan den bruges?

Vi har netop indviet den nyeste del af gågaden i Herning. I samme ombæring har vi i by-plan vedtaget en forenkling af reglerne, så det som forretningsdrivende eller restaurati-onsejer er nemmere at forstå og følge de retningslinjer/det regulativ som samlet hedder ”brug byen”. Regulativet blev vedtaget med den bemærkning at de skal evalueres efter senest 4 år.

Lokalplaner

Som altid fylder foreløbige og endelige vedtagelser af lokalplaner en del på byrådsmødet. Blandt andet blev der vedtaget lokalplaner som muliggør etablering af et nyt boligområde i Hammerum og i Vildbjerg centrum.

Mere velfærdsteknologi – kan det øge trivslen hos ældre og demente?

I budgettet for 2017 afsatte vi 1 mil. til at afprøve nye former for velfærdsteknologi, som skal komme ældre og demente til gavn. For ældre i eget hjem er det blandt andet forsøg med telesundhed, som skal gøre den ældre mere tryg efter tidlig udskrivelse fra sygehus. I forhold til demente er det afprøvning af hjælpemidler som skal styrke trivslen og velbefin-dende hos den demente. Det bliver spændende at høre om teknologien kan bidrage til en positiv oplevelse for de ældre, der nu tester produkterne/projekterne af.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU – etablerer ”arbejdende værksted og butik i gågaden”

Ungdomscenter Knudmosen, som i Herning står for STU (den særligt tilrettelagt ung-domsuddannelse), som er et tilbud til unge som kræver særlig hjælp i deres uddannelses-forløb. Knudmosen har igangsætter et nyt projekt, hvor undervisningen af de unge sker i et arbejdende værksted i gågaden. Dette er bl.a. for at træne de unge i at fungere i reali-stisk arbejdsomgivelser, bringe dem tættere på det samfund, som de er en naturlig del af, men ofte har svært ved at være i. Ved at flytte en del af STU’s undervisning til det åbne værksted, håber Knudmosen at synligheden kan være med til at skabe bedre kontakt til det omkringliggende samfund. Ligesom nærheden til butikker giver mere mod og motiva-tion til den unge i forhold til reel beskæftigelse eller uddannelse. Tanken er at det arbej-dende værksted skal fremstille egne unika produkter, men også tilbyde butiksejere i gå-gaden hjælp til at få løst mindre opgaver i egne eller i skolens lokaler. Det arbejdende værksted er et forsøgsprojekt som løber over to år.

Det var kort nyt fra byrådsmødet.  

Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at der er politisk paneldebat på Sønder Felding efterskole onsdag d. 8. november. Så skulle man have lyst til at overvære denne valg-debat og møde nogle af kandidaterne til byrådsvalget, så er arrangementet åben for alle. Det er kl. 19.00 på efterskolen.

Jeg håber på en god og sober valgkamp.

Og husk at I altid er velkomne til at tage kontakt til mig med stort og småt.

Venlig hilsen

Dorte West (V)

Formand for Børne- og Familieudvalget

Dorte West om kommunens budgetforlig

 

mni 13.09. 2017

Godt nyt til alle borgere i Herning Kommune. I dag har et samlet byråd forhandlet budget for de kommende år på plads, og der er kommet rigtig mange gode ting med i budgettet. Herning kommune økonomi fremstår robust og er fortsat en kommune i rigtig god udvikling.
Som formand for Børne- og Familieudvalget glæder jeg mig, at der er fundet midler til blandt andet:
• Udvidelse af pladskapaciteten i daginstitutionerne Kernehuset-Engblommen ved Engbjergskolen i Snejbjerg og ved Højgård Børnehus ved Højgårdsskolen i Lind. Der er tale om både nybyggeri og renovering
• SFO’en ved Lundgårdsskolen som knyttes tættere til skolen, hvilket kræver ombygning og renovering
• Styrkelse af kvaliteten i vores dagtilbud
• Fokus på vikardækning på vores folkeskoler
• Sundhedsplejen, som forebyggende indsats
• Dagplejen – som kan være udfordret af udsving i antallet af børn i specielt yderdistrikterne
• Videreførelse af Ung-Mod 24/7
• videreførelse af projekterne ”Når cykelhjelmen ikke er nok” og ”Trivselsgrupper for skoleelever” der hjælper psykisk sårbare børn og unge
• Styrkelse af samarbejdet mellem skoler og foreninger
På social- og sundhedsområdet glæder det mig at der er fundet midler til eksempelvis:
• Flere plejehjems og bo-tilbudspladser
• Flere driftsmidler til handicapområdet
• Bedre rehabiliteringsforløb efter kræftbehandling
• Styrket indsats overfor ensomme ældre
På kultur- og fritidsområdet er der fundet midler til blandt andet:
• Haludvidelse i Tjørring og Haderup
• Flytning af kulturfabrikken i 2019
• Kunstgræsbane ved Herning Fremad
Af andre tiltag kan nævnes midler til:
• Bedre bredbåndsdækning i hele kommunen
• Flere byggegrunde
• Kortere sagsbehandlingstider på byggesager
• Styrket samarbejde med erhvervslivet om flere lærlingepladser
Lokalt glæder det mig, at det lykkedes at finde 125.000 Kr i budgettet til forbedring af klubfaciliteterne i Åskov Golfklub. Et stort ønske der nu går i opfyldelse. Et stort skulderklap til alle de frivillige, der har kæmpet for at forbedre forholdene for særligt de unge i klubben.
Dette var blot nogle af de tiltag der ligger i budgetforliget for 2018-2021.

Nyhedsbrev – September 2017

mni 04.09. 2017

Så er det sidste halve år af denne byrådsperiode begyndt. Da jeg blev genvalgt for knap fire år siden tænkte jeg, at nu går der heldigvis mange år før der er valg igen. Men pludselig er de fire år gået og et nyt kommunal og regionsrådsvalg står for døren. Det er tydeligt at fornemme, at valgfeberen så småt er begyndt at sprede sig – både blandt nuværende byrådsmedlemmer og håbefulde kandidater. Et spændende politisk efterår er på vej.

 

Budgetkonference
I sidste uge var et samlet byråd til budgetkonference i to dage på Skarrildhus. Der var et tæt program og flere temaer i forhold til budget 2018 blev fremlagt og diskuteret. Herning Kommunes økonomi ser grundlæggende sund ud. Borgmester Lars Krarup mener, at der vil kunne tilføres omkring 12 mio kroner ekstra til kommunens driftsudgifter årligt fra 2018. Lars Krarup har som udgangspunkt for forhandlingerne foreslået en fordeling af de ekstra 12 mio kr. således: 7 mio. kr. til Social- og sundhedsudvalget, 3 mio. kr. til Børne og Familieudvalget, 1 mio. kr. til Teknik og Miljø og endelig 1 mio. kr. ekstra til Kultur og Fritid. Der er naturligvis rigtig mange bud på, hvad de ekstra driftsmidler kan bruges til, og der kunne snild bruges flere. Desuden er der flere ønsker til nye anlægsinvesteringer. De kommende budgetforhandlinger vil afgøre den endelige fordeling af midler til både drift og anlæg.  Når det endelige budget for 2018 er endelig forhandlet på plads vil jeg skrive endnu et nyhedsbrev, som vil blive sendt til jer.

Venstre går som sædvanligt efter et bredt budgetforlig med så mange partier bag budget 2018 som muligt.

Budgetkonferencen sluttede tirsdag og om aftenen var der byrådsmøde med 49 sager på dagsordenen. Her er kort nyt fra byrådsmødet:

 

Mange sager fra byplan

Knap halvdelen af sagerne på byrådsmødet var fra Byplanudvalget i form af nye lokalplaner, nye byggeprojekter for boliger, etablering af erhverv eller større butikker. En ændring i planloven har f.eks. givet mulighed for, at der i højere grad kan etableres større butikker med særligt pladskrævende varer i udkanten af byen. Flere butikker står på spring for at etablere sig i Herning – særlig i området ved Herning Centret og Bauhaus. Det er naturligvis glædeligt, da et større udvalg af butikker vil tiltrække flere kunder fra et endnu større opland end i dag. Det vil kunne medføre en positiv afsmittende effekt på allerede etablerede butikker i byen.

Lokalplan for området mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding blev endelig godkendt. Det giver mulighed for at omdanne erhvervsejendommene ved Torvegade til tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Det kan medføre at parallelvejen ved Torvegade på sigt kan blive nedlagt og inddraget til boligformål. Dog skal der naturligvis sikres vejadgang, så længe der er erhverv i bygningen.

 

Grøn ordning understøtter lokale projekter i Sunds og Kibæk
Grøn ordning har til formål at fremme accepten af Vindenergi. Det sker ved at yde økonomisk støtte til lokale projekter. Disse midler er blandt andet blevet tildelt forskellige projekter i Sunds og Kibæk. Begge steder er der økonomiske midler, da nogle af de projekter der blev søgt penge til alligevel ikke er blevet gennemført. Derfor har der været en ny ansøgningsrunde, så der nu er uddelt midler til en sauna til Sunds vinterbaderklub, et muldtoilet ved Sunds FDF’s bålhytte og sheltere, midler til opvarmning af Kibæk Mølle, og sidst til etablering af bålhytte eller shelters ved Børnesøen i Kibæk.
Grøn ordning har gennem de seneste år bidraget positivt til mange borgerdrevne initiativer. Desværre ophører ordningen i starten af 2018 . Dette kan få betydning for den forventede tildeling af midler fra Grøn Ordning i forbindelse med et kommende vindmølleprojekt i Sandet/Stakroge. Derfor har Byplanudvalget indsendt høringssvar til Energistyrelsen med en kraftig opfordring om, at allerede vedtagne projekter der ikke når opførelse inden starten af 2018 stadig har mulighed for at søge ordningen.

 

Det var et forholdsvist kort byrådsmøde uden de helt store diskussioner. Husk at det fulde referat kan findes på kommunens hjemmeside.

 

Afslutningsvis kan jeg nævne, at Venstre i Sønder Felding–Stakroge i dag har afholdt et arrangement på Sandet Hotel, hvor vi havde inviteret medlemmer m. fl. til en fælles drøftelse af fremtidsmuligheder for udvikling af vores lokalområde. Anne Høgdal Larsen fungerede som facilitator og guidede os kyndigt igennem dagens program, hvor mange idéer og forslag til implementering blev drøftet. Vi har rigtig meget at byde på, og der er god udvikling i vores sydlige del af kommunen i disse år. Men vi vil frygtelig gerne at endnu flere får øjnene op for, hvor skønt det er at bo i Sønder Felding og omegn.

 

Med venlig hilsen

 

Dorte West

 

Mail:             byrdw@herning.dk

Mobil:           40259666

 

Husk at I altid er velkomne til at kontakte mig med stort og småt.

 

 

Nyhedsbrev – Maj 2017

mni 18.05. 2017

På byrådsmødet tirsdag d. 16. maj var der 21 sager til behandling.

Social investering i Gullestrup
Politiet har gennem længere tid oplevet øget uro i Gullestrup. I stedet for at sætte mere politi på i området, så vurderer politiet at der er behov for at tænke i nye løsninger.  Politiet vil involvere både erhvervslivet og kommunen i et forsøg på at skaffe flere jobs til nogle af de unge i området. Man ved af erfaring at uro ofte kan opstå ved, at de unge keder sig. Ved at hjælpe de unge ind på arbejdsmarkedet, så kan det være med til at sikre varig beskæftigelse og give mening og indhold i hverdagen.
Politiet har søgt EU om støtte til projektet, og har fået tilsagn om knap 1.8 mio. kr..

 

NIDO – forskningsenhed ved DNV
Herning Kommune vil bidrage med 5 millioner til at sikre kvalitet og ekspertise på DNV i fremtiden, samt mulighed for øget erhvervsturisme i vores område.
I tilknytning til det nye sygehus i  Gødstrup, arbejdes der på at få etableret et center for forskning og udvikling, kaldet NIDO.
Et forskningscenter med tilknytning til sygehuset vil sikre:
– Rekruttering af dygtige speciallæger til Gødstrup
– Mulighed for universitetsspecialer på sygehuset
– Grobund for internationale medicinske konferencer

 

De to første punkter vil højne kvaliteten og ekspertisen til gavn for borgerne og det sidste punkt tror vi på vil få positiv virkning på erhvervsturismen. På gårsdagens byrådsmøde vedtog vi derfor at bevillige 5 mio. kr til projektet, som har en anslået anlægs-sum på 148 mio. Der er etableret en fundrasing-gruppe, som består af repræsentanter fra kommuner og erhvervsliv fra hele optageområdet for DNV Gødstrup. Denne gruppe arbejder ihærdigt med at skabe den fulde finansiering af NIDO.

 

Renovering af tage på to skoler, samt penge til bekæmpelse af skimmelsvamp.
På budgetkonferencen i april besluttede vi at afsætte ”her og nu midler” til renovering af tage på hhv. Højgårdskolen i Lind samt Engbjergskolen i Snejbjerg.
Desuden blev det aftalt at afsætte midler til udbedring af skimmelsvampsager på Sunds Skole, Lind Skole og Arnborg skole. Vi ved af erfaring, at det kan komme til at koste utrolig mange penge, hvis der ikke bliver taget hånd om skimmelsvamp i tide.  Derfor frigav vi på byrådsmødet i aftes i alt 14,525 mio. kr. til ekstra bygningsvedligehold.
Udgifterne finansieres af overskud opstået i forbindelse med salg af kommunale ejendomme i 2017, samt midler overført fra 2016 til energirenoveringer.

 

Frigivelse af 68,121 mio. kr. til Lindbjergskolen
Med frigivelse af anlægsbevilling til Lindbjergskolen kommer vi et stort skridt videre mod en ny skole, der skal erstatte de nuværende to skoler i Hammerum og Gjellerup. Og det er jo ikke bare en skole der bygges. I sagsfremstillingen står der ligefrem at Lindbjergskolen bygges som en ”mini-by” med adskilte bygninger for indskoling, mellemtrin og udskoling. Det nye byggeri kommer også til at rumme et bibliotek, en tandklinik, et SFO tilbud samt forbedrede idrætsfaciliteter både inden for og udenfor.

Det nye byggeri kommer uden tvivl til at skabe stor værdi for alle borgere – ung som gammel – i Hammerum og Gjellerup. Det vil blive nogle rigtig gode faciliteter der kan benyttes døgnet rundt – året rundt.

Det bliver på mange måder en ny og spændende skole. Der er tænkt i spændende læringsmiljøer, hvor eleverne i mellemtrinnet og udskoling ikke har de traditionelle klasseværelser, men i stedet har undervisning i lokaler, der er fagligt kodede. Så eleverne flytter sig alt efter hvilket fag de skal have. I indskolingen har man stadig klasseværelser, da det i højere grad skaber tryghed for de yngste børn.

 

Hvis man er nysgerrig efter at høre mere om projektet, afholdes der et arrangement for alle interessenter og borgere i Hammerum Hallen tirsdag d. 6. juni kl. 17.00–19.30.  Her vil der være en præsentation af projektet. Skoleleder, idrætslivet og bibliotek vil komme med en præsentation af deres del og tanker vedr. byggeriet. Alle er velkommen.

 

Det var kort fra gårsdagens byrådsmøde.
Husk I altid er velkommen til at kontakte mig med stort og småt.

Med venlig hilsen

Dorte West (V) – formand for børne- og familieudvalget
Herning Kommune
Mail: byrdw@herning.dk
Mobil: 40259666

Nyhedsbrev – marts

mni 13.03. 2017

 

Jeg vil gerne starte mit nyhedsbrev denne gang med en mere personlig nyhed. Jeg er blevet opfordret til at stille op som spidskandidat for Venstre Herning til Regionsrådsvalget til november. Det betyder, at jeg skal overtage Ulla Dideriksens plads som spidskandidat.

 

Ulla har gjort det rigtig godt og har ved de seneste Regionrådsvalg fået så mange personlige stemmer, at hun har opnået en af de magtfulde pladser i Regionens Forretningsudvalg. Det er denne post Herning Venstre håber og forventer, at jeg kan opnå i regionen efter Ulla. Det skal straks siges, at jeg samtidig går efter en plads i Herning Byråd.

 

Helt formelt skal jeg vælges af Herning kommunes vælgerforening på mandag d. 20. marts. Her præsenteres de 4 kandidater, som har sagt ja til at stille op for Herning kommune. Vi håber og forventer, at medlemmerne af vælgerforeningen godkender de fire kandidater.

 

Jeg er naturligvis beæret over, at Kommuneforeningen peger på mig som spidskandidat. Jeg føler mig godt klædt på til at bestride en plads i regionsrådet. For det første har jeg knap 8 års erfaring med byrådsarbejde, heraf de fire som udvalgsformand for Børn- og Familieudvalget.
Desuden specialiserede jeg mig indenfor Sundhedsøkonomi, da jeg tog min Cand. Oecon uddannelse på Syddansk Universitet.

 

Mit speciale handlede om ulighed indenfor sundhedsvæsenet. Netop Sundhedsvæsenet er et af de største ansvarsområder regionen har. Det har altid interesseret mig, hvorledes man prioriterer de økonomiske midler med det formål at give borgerne mest mulig sundhed for pengene.

 

Men først skal Kommuneforeningen godkende mit kandidatur på mandag. Såfremt de gør det, så håber jeg naturligvis på lokal opbakning igen til næste valg. Og denne gang ikke kun til byrådet, men også til regionsrådet.

 

Nyt fra byrådsmødet tirsdag d. 8. marts. På mødet var der 50 punkter til behandling.

 

En kommune i vækst
17 punkter på byrådets dagsorden handlede om planer for kommende udvidelser af eksisterende virksomheder og mulighed for placering af nye virksomheder.
Et godt bevis på at handels- og erhvervslivet blomstrer i hele kommunen. Der var sager fra Gødstrup, Aulum, Sdr. Felding, Fasterholt, Herning og Vildbjerg.

 

For Sdr. Feldings vedkommende handlede det om endelig godkendelse af lokalplanen, der skal ligge til grund for den nye butik som brugsforeningen vil bygge. Og man må sige, at der gik ikke længe efter denne godkendelse gik igennem byrådet til de nu er i fuld gang med at rive bl.a. den gamle Købmandsbutik ned. Det bliver spændende.
Der var specielt debat omkring den endelig vedtagelse af Hornsyld Købmandsgård, som er et Foderstof  mellem Gødstrup og Skibbild. De får nu mulighed for at udvide silokapaciteten med 8 siloer i 24,5 meters højde.

 

Løvbakkerne – bedre plads til de besøgende
Naturcentret Løvbakkerne ved Gullestrup er en stor publikumssucces. Både skoler, daginstitutioner og dagplejere er flittige besøgende. Ligesom en masse børnefamilier benytter området. Derfor besluttede vi ved det seneste budget, at forbedre toilet- og P-forhold. Der blev derfor frigivet i alt 1.9 million til dette arbejde på byrådsmødet.

 

Flertal vedtog balanceplan på det specialiserede socialområde for børn og unge
I Børn- og familieudvalget har vi gennem de seneste mange måneder arbejdet med at finde nøglen til at skabe økonomisk balance på området for udsatte børn og unge.  Den svære opgave er at få budgettet til at passe, uden det føles som en besparelse. Ingen tilbud må lukkes uden at børnene får et andet tilbud i stedet.

 

Det økonomiske underskud på området stammer bl.a. fra at vi tidligere har solgt mange pladser på Børnehjemmet Toften til andre kommuner. I dag bruger vi og andre kommuner i langt højere grad familie- eller netværkspleje.

 

Erfaringer viser, at børn som vokser op så tæt på et normalt familieliv som muligt, klarer sig bedre i voksenlivet. Det tager vi nu konsekvensen af, og når de sidste 4 børn som i dag er på børnehjemmet er kommet i plejefamilier, lukker vi Toften. Da vi i højere grad benytter familiepleje har vi fokus på bedre uddannelse, support og mulighed for faglig sparring med vores plejefamilier.

 

Udover lukningen af Toften er der udarbejdet en plan for, hvordan vi omorganiserer de fleste tilbud på området. Omorganiseringen består i høj grad af, at vi i stedet for specielle pladser tilbyder specielle planer, som tager udgangspunkt i det enkelte barns problemer og behov.

 

Det kan være klubtilbud 2 – 3 gange ugentlig, som en aflastning for familien. Det erstatter nogle af familiens døgnaflastninger, men hjælper i højere grad med at få hverdagene til at fungere. Samtidig har vi gode erfaringer med at nogle af vores fagpersoner tager ud i familiernes hjem og hjælper med at håndtere konfliktsituationer.

 

Kan barnet ikke være i egen familie tilbydes familie- eller netværkspleje til barnet samtidig med, at der kan følges op med familietræning til forældrene. Vi har gennem de seneste år investeret i at ansætte flere socialrådgivere, da vi ved at hyppigere opfølgning skaber gode relationer, tryghed og bedre resultater for og med børnene.

 

Omorganiseringen på hele området er en naturlig udvikling af ”Herning Modellen”, hvor vi har fået øjnene op for at forebyggelse, nærhed til familierne, tidligere og hyppigere indsats over for udsatte børn og unge betaler sig – både på økonomiske – men ikke mindst det menneskelige plan.
Balanceplanen blev vedtaget af samtlige partier i byrådet på nær socialdemokratiet (27/4), der ikke anviste et reelt alternativ til balanceplanen.

 

Arv til forebyggelse på hjerteområdet
Kommunen har modtaget en arv på 1 million kroner fra en person i Herning Kommune. Pengene er øremærket til forebyggelse på hjerteområdet. Derfor bliver der igangsat sundhedstilbud med fokus på motion og sundere livsstil særlig målrettet mænd, ligesom en del af arven bruges til at sikre tilbuddet ”hjertemotion”.
Det var lidt nyt fra mit politiske arbejde. Husk I altid er velkomne til at tage kontakt til mig med stort eller småt.
Venlig hilsen
Dorte West          Mobil:   40259666  Mail:  byrdw@herning.dk

 

 

 

 

Nyhedsbrev – Februar 2017

mni 04.02. 2017

Så er det blevet tid til endnu et lille nyhedsbrev, der først og fremmest referer lidt fra sidste byrådsmøde, men også lidt om, hvad der ellers rører sig i Herning kommune.
Sidste byrådsmøde var d. 24. januar, og det blev et af de korteste møder jeg har oplevet. Humøret var ikke så højt pga. afgørelsen om placering af Politiskolen i Vejle. Der er ingen tvivl om at skuffelsen kunne mærkes på byrådsmødet. Især Lars Krarup og vores forvaltning har arbejdet benhårdt på at få politiuddannelsen til Herning gennem de seneste to år. Det har været et uskønt forløb og det højner bestemt ikke tilliden til politikerne og deres beslutningsgrundlag. Vi ønsker alle at skabe vækst og udvikling i vores område af landet, og her er det vigtigt, at vi også forsøger at trække flere uddannelser til. Det lykkedes desværre ikke denne gang, men så kan det være at vi har bedre held med os næste gang.
Kommentarer til byrådsmødet:
Den Internationale skole i Ikast udvider
Byrådet har valgt at støtte udvidelse af Den Internationale Skole i Ikast med kr. 500.000.  Flere virksomheder i området har brug for at kunne tiltrække specialiseret udenlandsk arbejdskraft. Muligheden for at få sit barn på en international skole er derfor efterspurgt, og et bidrag til skolen er dermed med til at understøtte virksomhedernes chance, for at tiltrække kompetent arbejdskraft.
Boligudviklingen rundt i hele kommunen
6 punkter på dagsordenen vedrørte kommune- og lokalplaner fra Byplanudvalget. Disse planer giver mulighed for at opføre flere boliger rundt i kommunen og derved udvikling. Bl.a. omdannelse af et tidligere butiksområde i bymidten i Sdr. Felding, så området nu kan benyttes til boliger tæt på bymidten.
Nedbringelse af ventetid på genoptræning
Det er vigtigt at komme i gang med genoptræning, så hurtigt som muligt efter et sygdomsforløb. Derfor har Sundhed og Ældre ansøgt og fået bevilliget 1,3 millioner fra satspuljen 2015-2019. Pengene skal bruges til at ansætte flere terapeuter og indkøbe flere træningsredskaber. Det betyder at borgerne i Herning Kommune fremadrettet kan komme hurtigere i gang med genoptræning. I dag har vi en ventetid på 12 dage (på landsplan er den 14 dage). Med midlerne fra satspuljen forventer vi at kunne nedbringe ventetiden på genoptræning til blot 7 dage.
Vedligeholdelse af skoler
Gennem de seneste år har byrådet afsat midler til at renovering af tag, facader, vinduer og døre rundt om på kommunens folkeskoler. I budgettet for 2017 er der afsat 3 millioner som sammen med et restbeløb fra renoveringsprojekter i 2016 nu forventes at kunne sætte gang i nødvendig renovering på følgende skoler: Haderup, Lind, Vinding, Sunds, Kibæk og Sdr. Felding
Prioritering af rækkefølge på cykelstiprojekter
I budgettet for 2017, 18 og 19 blev der plads til 4 cykelstiprojekter i kommunen.
Disse projekter realiseres i følgende rækkefølge:
2017: Lys på den ny cykelsti mellem DNV-Gødstrup og Skibbild-Nøvling
2018: Lysanlæg på Ringkøbingvej mellem Herning og Snejbjerg
2019: Forlængelse af sti langs Skalmejevej i Sunds og etablering af grusstier langs Feldborgvej nordøst for Aulum.
I denne uge har jeg været på Børne- og unge Topmøde i Ålborg. Årets tema var ”Dannelse og uddannelse i det 21. århundrede”. Særligt fokus var der på dannelse, og vigtigheden af at kunne begå sig i forskellige fællesskaber. Der var mange gode oplæg, der gav stof til eftertanke.
I samarbejde med forvaltningen har jeg netop planlagt vores egen ”Børnetopmøde i Herning” d. 21. marts med selvsamme tema. Vi har inviteret alle, der er beskæftiget med Børn og unge i Herning Kommune. Det vil sige godt 2500 medarbejdere. På grund af transportmesse, der fylder alle haller er vi endt med at låne selveste Boxen til vores arrangement. De fire oplægsholdere er professor Svend Brinkmann (tidligere elev fra Lundgardsskolen i Tjørring), Rektor Stefan Herman, lektor Ole Henrik Hansen og sidst men ikke mindst kommer Thomas Skov Gaardsvig og runder hele topmødet af. Det ser jeg rigtig meget frem til.
Mandag d. 20. februar har vores lokale Venstre forening generalforsamling i Det legende hus kl. 19.00. Det er samtidig opstillingsmøde til kommunalvalget, der afholdes til november. Jeg har besluttet at stille op igen, da jeg fortsat mener det er utrolig vigtigt, at Sønder Felding er repræsenteret i byrådet i Herning. Jeg håber, der møder mange medlemmer op til generalforsamlingen. Nye medlemmer er bestemt også velkommen.
Samtidig vil jeg gerne understrege, at vi bestemt har plads til flere medlemmer i vores lokale vælgerforening. Man kan altid kontakte mig på nedenstående nummer, hvis man ønsker at tegne medlemskab.

De bedste hilsner

Dorte West
Åparken 24,
7280 Sønder Felding
Mobil nummer: 40 25 96 66
Mailadresse:   byrdw@herning.dk