Lokalrådet

Lokalrådets Årsmøde er aflyst/udsat
September 20, 2020
Efter opfordring fra flere medlemmer af lokalrådet, har vi besluttet at aflyse Årsmødet mandag aften d. 21. september i Dagmar bio.
Det er pga. den forværrede corona-epidemi, vi har besluttet at aflyse/udsætte Årsmødet til et senere tidspunkt.
Med venlig hilsen formand for Lokalrådet Mogens Nielsen

 

Indkaldelse til Årsmøde i Sdr. Felding Lokalråd

Tid:       Mandag d. 21. september 2020 kl. 19.30
Sted:     Dagmar Bio

Dagsorden for Årsmødet

  1. Valg af dirigent.
  2. Fremlæggelse af rådets beretning.
  3. De enkelte rådsmedlemmer fortæller kort om hvad der foregår i deres bagland.
  4. Fremlæggelse af rådets handlingsplan.
  5. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse.
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af 2 borgere til Rådet i lige årstal og 1 borger til Rådet i ulige årstal.
  8. Valg af 1 suppleant til de borgervalgte rådsmedlemmer.
  9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  10. Eventuelt

Lars Svane og Mogens Nielsen er borgervalgte og er på valg i år.

Lars modtager genvalg, mens Mogens ikke modtager valg.

Alle borgere der bor i og omkring Sdr. Felding er velkomne

Rådets formål er aktivt at arbejde for byens, lokalområdets og borgernes interesser og fremme den lokale udvikling i Sdr. Felding og omegn bl.a. ved:

at være den lokale dialogpart med Herning kommune
at være paraplyorganisation for foreninger, erhverv, institutioner og landbrug m.fl.
at være byens talerør udadtil og indadtil
at arbejde for byforskønnelse og byfornyelse
at synliggøre Sdr. Felding og omegns unikke værdier
at øge områdets tilgængelighed
at gøre Sdr. Felding til et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og virke.

 

 

Pænt fremmøde til Lokalrådets Årsmøde

Og det blev en rigtig god aften med oplæg og debat, hvor alle de tilstedeværende deltog.
I beretningen kom formanden Mogens Nielsen ind på at lokalrådets fornemmeste opgave er at være et samlingssted, hvor repræsentanter for foreninger, institutioner, landbrug og kommunen m.fl. mødes og orienterer hinanden om hvad der sker i Sdr. Felding området. Læs hele beretningen under her.
Der var også indlæg fra 3 foreninger og 2 udvalg. Carita Jensen fra Borgerforeningen fortalte om deres arbejde med div. arrangementer i byen, og at de med formanden Dorthe Viborg i spidsen bruger en del kræfter på den kommende byforskønnelsesplan, hvor borgerforeningen har afsat 100.000 Kr. projektet.
Den nye formand for Handels- og Håndværkerforeningen Didde Jönsson, fortalte om deres arbejde og at H+H´s bestyrelse nu består af: Didde Jönsson formand, Danjel Eriksen kasser, Hilmar B Gunnarson, Mads Ramskov Hansen og Steffen Andersen.
Tonny Dam Jensen fra hallens bestyrelse kunne fortælle at om at de har fået styr på økonomien, bl.a. ved et markant forøget bloktilskud fra kommunen og fordi hallen har en meget høj belægningsgrad. Også motionscenteret er flittigt brugt. Der er kommet styr på udenomsarealerne og man har fået etableret et korps af grønne hjælpere til at hjælpe med vedligehold af udendørs arealerne.
Poul Pedersen kunne fortælle om det nye arbejde med etablering af en Nationalpark Skjern Å, og at vi i Lokalrådet vil arbejde på at få samlet de byer og områder der indtil videre er udpeget i Herning Kommune til et møde for at koordinerer vores indsats.
Lars Svane fortalte om arbejdet i byforskønnelsesudvalget og fremlagde de planer der er lavet for “Brugsens have” og begrønning af bymidten. Der er afsat 1. mio Kr. til byforskønnelsen, hvoraf en stor del vil blive brugt i “Brugsens have” se mere på dette links

Læs også formandens Årsmøde beretning

 

Rådet består af:

2 medlemmer udpeget af foreninger i Sdr. Felding

1 medlem udpeget af institutionerne i Sdr. Felding

1 medlem udpeget af Borgerforeningen

1 medlem udpeget af Handels- og Håndværkerforeningen

1 medlem udpeget af landbrugsorganisationer (skal være bosiddende indenfor Lokalrådets område)

1 medlem udpeget af Herning Byråd (bosiddende i Lokalrådets område – ellers som observatør)

2 medlemmer udpeget af og blandt unge under 20 år  Pt. desværre ingen udpeget.

3 medlemmer direkte valgt på årsmødet

1 observatør udpeget af andelsejede forsyningsværker i Sdr.  Felding.

 Der er mulighed for 1-2 observatører fra Stakroge og Sandet