Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Navn er: Sdr. Felding Lokalråd.
Rådet har hjemsted i Sdr. Felding, Herning kommune.
Rådets adresse er formandens adresse.

§ 2. Formål
Rådets formål er aktivt at arbejde for byens, lokalområdets og borgernes interesser og fremme den lokale udvikling i Sdr. Felding og omegn bl.a. ved:

• at være den lokale dialogpart med Herning kommune
• at være paraplyorganisation for foreninger, erhverv, institutioner og landbrug m.fl.
• at være byens talerør udadtil og indadtil
• at arbejde for byforskønnelse og byfornyelse
• at synliggøre Sdr. Felding og omegns unikke værdier
• at øge områdets tilgængelighed
• at gøre Sdr. Felding til et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og virke.

§ 3. Økonomi
Midlerne til Lokalrådets virke kan komme fra, sponsorbidrag, gaver og tilskudsmidler af enhver art samt bidrag fra områdets foreninger, institutioner og erhverv.

§ 4. Lokalrådets sammensætning og opgaver

Stk. 1 Rådet består af:
2 medlemmer udpeget af foreninger i Sdr. Felding
1 medlem udpeget af institutioner i Sdr. Felding
1 medlem udpeget af Borgerforeningen
1 medlem udpeget af Handels- og Håndværkerforeningen
1 medlem udpeget af Landbrugsorganisationer (skal være bosiddende indenfor
Lokalrådets område)
1 medlem udpeget af Herning Byråd (bosiddende i Lokalrådets område, ellers
som observatør)
2 medlemmer udpeget af og blandt unge under 20 år
3 medlemmer, der er direkte valgt på Årsmødet.
1 observatør udpeget af andelsejede forsyningsværker i Sdr. Felding.
Der er mulighed for 1-2 observatører fra Stakroge og Sandet.

Rådsmøderne er åbne og indkaldelse til Rådsmøde offentliggøres, forud, på relevante
steder for borgerne i området.

Rådet er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Rådets forhandlinger føres til referat og offentliggøres.

Stk. 2 Konstituering
Rådet vælger formand, næstformand og kasserer, der udgør forretningsudvalget (FU). FU udgør den daglige ledelse imellem rådsmøderne, som skal afholdes min. 5. gange om året.
FU indkalder, skriftligt/mail med dagsorden, til Rådsmøder med mindst 7 dages varsel.

Stk. 3 Rådets opgaver
• Tage ansvar og ejerskab for Sdr. Felding og omegns udvikling.
• Koordinere og samle de kræfter der arbejder for områdets udvikling
• Varetage Sdr. Feldings Hjemmeside.
• Rådet kan nedsætte ad hoc grupper blandt områdets borgere til løsning af konkrete opgaver, dog skal der min. være én repræsentant for Lokalrådet i gruppen.
• Hjælpe med ansøgninger til områdets udvikling.
• Rådet udarbejder en forretningsorden.

§ 5. Årsmøde
Årsmødet afholdes hvert år senest med udgangen af maj måned.
Årsmødet er for alle borgere i Lokalrådets område.
Der indkaldes med mindst 2 ugers varsel, indeholdende dagsorden og annoncering i lokale medier op til årsmødet.
Forslag, der ønskes forelagt på Årsmødet, skal være rådet i hænde, senest 8 dage før Årsmødet afholdes.
Stemmeret har alle der er bosiddende i Lokalrådets område.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsorden for Årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af rådets beretning.
3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan.
4. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af 2 borgere til Rådet i lige årstal og 1 borger til Rådet i ulige årstal.
7. Valg af 1 suppleant til de borgervalgte rådsmedlemmer.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

De udpegede medlemmer af Rådet, vælges for 2 år ad gangen, og skal være udpeget før Årsmødet, ved frafald i løbet af året kan der udpeges en ny repræsentant.

§ 6. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 7. Vedtægtsændring
Vedtægtsændring kræver 2/3 af de afgivne stemmer på Årsmødet.

§ 8. Opløsning af Rådet
Rådet kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte deltagere på et årsmøde stemmer herfor.

I tilfælde af rådets opløsning anvendes formuen til et almennyttigt formål i Sdr. Felding, Herning kommune.

Således vedtaget på Lokalrådets årsmøde den 19. maj 2009.

 

 

Lokalrådets adresse:   Markvænget 5 7280 Sdr. Felding? Tlf. 21 28 36 23  mogens@sdrfelding.dk