Vedtægter Borgerforening

Vedtægter for Sdr. Felding Borgerforening

 1.  Foreningens formål er at give medlemmerne lejlighed til at samles, for at drøfte, byens og egnens interesser, samt til enhver tid at bidrage sit til de forekommende, spørgsmål og opgavers bedste løsning
 2.  Medlem kan enhver, mand eller kvinde, som er fyldt 18 år blive, som har bopæl i Sdr. Felding eller opland.
 3.  Ved indmeldelse i foreningen, betaler hvert medlem det årlige kontingent, som er fastsat på generalforsamlingen.
 4. Et medlem kan kun ekskluderes af foreningen, såfremt det foreslås af bestyrelsen, og vedtages på generalforsamlingen i november. Medlemmet har i så fald ingen krav på foreningen.
 5. Æresmedlemmer kan kun personer blive, som har gjort sig fortjent af foreningen, deres optagelse vedtages på generalforsamlingen med stemmeflertal.
 6. Af foreningens medlemmer vælges en bestyrelse på 5 bosiddende borgere, som selv vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær, desuden vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen er pligtig til at føre referat ved enhver aktivitet i foreningen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og afgår henholdsvis 2 og 3 ad gangen ved generalforsamlingen i november. Genvalg kan finde sted. Dog kan et medlem, som har siddet i bestyrelsen, nægte at modtage valg i 4 år efter afgang. Ved generalforsamlingen i november, vælges 1 eller 2 revisorer.
 7. Bestyrelsen varetager foreningens anliggender imellem generalforsamlingerne. Bestyrelsesmøde indvarsles af formanden, og afholdes så ofte, de af ham anses for nødvendige, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Formanden leder mødernes forhandlinger, sekretæren fører forhandlingsprotokollen, hvori de vedtagne beslutninger indføres, og forsynes med bestyrelsens underskrifter. Bestyrelsen kan ved nedsættelse af udvalg, supplere sig med medlemmer uden for samme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er mødt.
 8. Det er formanden pligt at varetage foreningens tarv i enhver retning, han bør så vidt mulig være tilstede, ved enhver aktivitet i foreningen, og påse at foreningens bestemmelser overholdes. Skulle han ved forfald være hindret, træder næstformanden i hans sted. Alle 5 bestyrelses-  medlemmer deltager i opkrævning af kontingent, efter indbyrdes fordeling af distrikter. Kassereren fører medlemsfortegnelsen, og afgiver til den årlige generalforsamling rapport af årsregnskabet og beretter om foreningens status.
 9. Foreningens pengemidler, for hvilket bestyrelsen er ansvarlig, gøres frugtbringende i den stedlege bank eller sparekasse. Hos kassereren må kun findes den absolut nødvendige kassebeholdning. Overskydende kontanter skal snarrest indsættes i banken, og kan kun hæves efter anvisning fra formand eller kasserer.
 10. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun denne kan forandre og ophæve lovene. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Ved generalforsamlingen, foretages de i § 6 nævnte valg, ved simpel stemmeflertal. Der skal være skriftlig hemmelig afstemning, såfremt blot en af de tilstedeværende kræver det. På den ordinære generalforsamling, fremlægges årsregnskaber, som forud skal være revideret og efterset senest 5 dage før generalforsamlingen. Revisorerne er berettiget til at efterse regnskabet og kassebeholdningen så ofte de ønsker det.Sager der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt tilstilles formanden senest 5 dage før. Formanden indkalder medlemmerne til den årlige generalforsamling, ved annonce i ugeposten, senest 10 dage forud, med oplysning om dagsorden. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges ved stemmeflertal. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25 medlemmer begærer det. Stemmeret kan først opnås efter 2 måneders medlemskab. Ved medlemmers ønske om ekstraordinær generalforsamling, skal formanden skriftligt underrettes om hvad der ønskes behandlet, han indkalder da til generalforsamling inden 14 dage.
 11. På generalforsamlingen, må enhver stemme, for at være gyldig, afgives personligt. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, ved simpelt stemmeflertal, når den er lovligt indvarslet.
 12. Forandring i foreningens love skal, for at have gyldighed, vedtages på to på hinandens følgende generalforsamlinger med simpelt stemmeflerhed. Forslag om sådanne forandringer må, når de fremkommer fra medlemmer uden for bestyrelsen, være skriftligt forfattet, og form anden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 13. Til foreningens fester, har medlemmer med børn adgang. Personer som selv udgør en husstand, inden for borgerforeningens område, skal selv købe medlemskort.
 14. Foreningens opløsning, kan kun ske efter beslutning, vedtaget på to på hinanden følgendegeneralforsamlinger, ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved opløsning af foreningen besluttes på den sidste generalforsamling, hvad en evt. formue skal bruges til.
 15. Foreningens fane skal opbevares af et bestyrelsesmedlem, og skal møde ved enhver lejlighed efter bestyrelsens skøn.

         Vedtaget på generalforsamlingen 17. november 2010

         Borgerforeningens bestyrelse 2010/2011

           Elsebeth Nielsen

         Mogens Nielsen

         Jørgen Linhardt

         Aliné Eriksen

         Karen M. Pedersen