Vedtægter

Danske Seniorer i Sdr. Felding

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Danske Seniorer
Hjemsted:                     Herning Kommune

§ 2. Formål
Foreningens formål er at samle seniorer om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

§ 3. Medlemskredsen
Som medlem kan optages alle, der er på efterløn eller modtager
stats- eller socialpension, samt øvrige der støtter foreningens
formål, samt deres ægtefælde eller samlever uanset alder.

§ 4. Generalforeningen.
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.
Den afholdes hvert år i januar måned og bekendtgøres med
mindst 14 dages varsel ved annonce i lokal presse eller ved
skriftlig indkaldelse af hvert medlem.
På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, der består af 5
medlemmer. De vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis
2 og 3 af gangen. Desuden vælges 2 suppleanter hvert år,
samt 2 revisorer og revisorsuppleanter der afgår skiftevis
hvert andet år.Genvalg kan finde sted. Medlemmer, der ikke er
til stede, kan vælges, hvis der foreligger underskrevet accept
fra dem om, at de stiller op.
Alle valg og beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal
på generalforsamlingen og i bestyrelsen. Ved stemmelighed
bortfalder forslaget.
Afstemninger skal være skriftlige, hvis det forlanges. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt.
Vedtægtsændringer skal vedtages på to på hinanden følgende
generalforsamlinger inden for tre måneder.

§ 5. Dagsorden.
På den ordinære generalforsamling skal følgende emner behandles:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag, meddelelser m.v
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse. Antal 2 eller3,samt 2 suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Valg af fanebærer
10. Eventuelt. Under punktet” Eventuelt” kan intet vedtages

Forslag, som medlemmer eller bestyrelse ønsker behandlet på generalfo
rsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalfor
samlingen afholdes og må ikke indeholde personangreb, men kun emner, der er i overensstemmelse med Foreningens formålsparagraf.

§ 6.  Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødven
digt, eller når mindst ¼ af medlemmerne forlanger det og motiverer det
skriftligt ved dagsorden, som de ønsker behandlet. Forslag, som ønskes
behandlet, skal være indsendt til formanden senest 14 dage før ekstraordi
nær generalforsamling ønskes afholdt. Forslag må ikke indeholde emner,
der er i strid med Foreningens formålsparagraf .

§ 7.  Bestyrelsens beføjelser og opgaver.
Ved sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen
sig med formand, næstformand ,kasserer og sekretær.
Bestyrelsen har ret til at nedsætte forskellige udvalg. Bestyrelsen bestem-
mer udgifternes størrelse ved rejser, kurser og årsmøde i hovedorganisati
onen samt repræsentation og telefongodtgørelse m.v. Bestyrelsen fremsæt
ter forslag til kontingentstørrelse for generalforsamlingen. Formanden-
eller ved dennes fravær næstformanden- leder alle møderne. Sekretæren
tager referat ved alle møder, fører protokol over alle beslutninger og sør-
ger for, at de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver proto-
kollen ved næstfølgende bestyrelsesmøde. Protokollen skal have numme
rerede sider. Ved brug af ringbind skal referaterne være nummererede og
indsættes i nummerorden.

§ 8. Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Ved en af dis-
ses fravær medunderskriver næstformanden eller to bestyrelsesmedlemmer.

§ 9.  Kassererens og revisorers forpligtelser.
Kassereren sørger for alle ind-og udbetalinger og fører skriftligt regnskab
herfor.
Kassereren kan forlange bilag attesteret af formanden. Regnskabet følger
Kalenderåret, og kassereren sflægger det revideret regnskab til godkendelse
på den ordinære generalforsamling.

§ 10. Sammenslutninger.
Bestyrelsen skal sørge for, at Foreningen Danske Seniorer og dennes rele
vante kreds. Foreningens vedtægter og love samt generalforsamlingens
beslutninger må ikke være i modstrid med hoved-og kredsorganisationens
vedtægter og love.

§ 11. Hjælp til medlemmerne
Bestyrelsen bør i de tilfælde, hvor et medlem føler sig forudrettet i forhold
til lovgivningen m.v., forsøge at hjælpe medlemmet til sin ret, ved
hovedorganistionens hjælp og bistand.

§ 12. Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske ved afholdesle af en ekstra ordinær
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for Foreningens
opgløsning. Hvis foreningen opløses, overlades det til den siddende bestyrelse
at træffe afgørelse om anvendelse af den tiloversblevne formue, når alle forplig-
telser er afholdt. Formuen skal gives til sociale formål, der særligt kommer
seniorer i Sdr. Felding til gode.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 31/1 2018
Herefter er alle andre vedtægter, regler og love for foreningen ugyldige.

Bestyrelsens underskrift.